Sponsorem seminarium „Bezpiecznie – chce się żyć! w Olsztynie był MPEC Olsztyn – dostawca ciepła systemowego i ciepłej wody użytkowej.

Kolizja czy wypadek drogowy?

POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO

 
Kolizja czy wypadek drogowy ?
 
Kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym, często posługujemy się dwoma pojęciami: wypadek drogowy i kolizja drogowa. Dla laika, te dwa pojęcia w zasadzie niczym się nie różnią, a jednak. Różnica w postępowaniu na miejscu wypadku i kolizji drogowej jest zasadniczo różna. Czym różnią się te pojęcia? Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem, a kiedy z kolizją? 

Aby móc określić prawidłowy sposób zachowania się na miejscu zdarzenia drogowego, należy określić, czy zdarzenie w którym uczestniczymy jest wypadkiem, czy też kolizją – jeszcze lakoniczniej zwaną stłuczką.
 
 

Definicja wypadku drogowego

 
Przez szereg lat definicja wypadku drogowego zmieniała się i ewoluowała. Definiując wypadek drogowy brano pod uwagę nie tylko śmierć lub obrażenia ciała jednego z uczestników zdarzenia drogowego, ale również straty w mieniu znacznej wartości lub też zniszczenia pojazdów świadczące o dużej sile uderzenia.
 
Obecnie, najprościej zdefiniować pojęcie wypadku drogowego można w następujący sposób:
 
„Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.
 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni określa lekarz i nie jest to jednoznaczne ze zwolnieniem lekarskim wystawionym w związku z uczestniczeniem w zdarzeniu drogowym.
 
Przestępstwo wypadku komunikacyjnego zostało spenalizowane w art. 177 kodeksu karnego, którego to przedmiotem ochrony jest z jednej strony bezpieczeństwo w ruchu, a z drugiej strony- zdrowie i życie ludzkie. Odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku komunikacyjnego możliwa jest w przypadku ustalenia, że w wyniku naruszenia obowiązujących sprawcę w konkretnych okolicznościach zasad bezpieczeństwa w ruchu, doszło do powstania wskazanych w ustawie skutków. 
 
Definicja kolizji drogowej
 
„Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden 
z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.
Określenia kolizji drogowej nie znajdziemy ani w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, ani też w kodeksie wykroczeń. To określenie potoczne, które przyjęło się i jest stosowane, zarówno przez policjantów, organy sądownicze i ubezpieczeniowe, jak i przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Łatwiej takie zdarzenie określić mianem „kolizji” niż „wypadku, w którym nie ma ofiar”. 
 

Sposób postępowania świadka wypadku drogowego


• Zabezpiecz miejsce zdarzenia:
 
- zaparkuj swój pojazd tak, aby osłonić miejsce wypadku i zabezpieczyć przed najechaniem przez inne pojazdy,
- nałóż kamizelkę odblaskową,
- włącz światła awaryjne, wystaw trójkąt (y) ostrzegawczy (e) – własny i z pojazdów uczestniczących w wypadku; w miarę możliwości zabezpiecz miejsce wypadku z obu stron najazdu,
 
• Oceń liczbę rannych i ich obrażenia 
 
(będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych – np. ilość karetek pogotowia ratunkowego),
 
• Oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym 
 
(będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych – np. czy zachodzi konieczność skierowania na miejsce wypadku pojazdu ratownictwa drogowego Państwowej Straży Pożarnej),
 
• Wezwij służby ratownicze 
 
- wystarczy połączenie telefoniczne z jednym z podanych numerów alarmowych: 112, 997,998,999; 
Twój komunikat winien zawierać następujące informacje: dane zgłaszającego i numer telefonu kontaktowego, miejsce zdarzenia – możliwa trasa dojazdu, liczba rannych i obrażenia, potrzeby dot. środków technicznych, itp.
- jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,
 
• Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym
 
Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi :
 
- zachowaj szczególną ostrożność, 
- spróbuj zatrzymać inne pojazdy – zapewnij sobie pomoc
- weź ze swojego pojazdu gaśnicę,
- weź ze swojego pojazdu apteczkę,
- weź ze swojego pojazdu narzędzia, którymi będziesz mógł zbić szybę lub pomogą Ci w dotarciu do uwięzionych we wrakach ofiar,
- weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić ( scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)
- oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,
- sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe,

Jak zachować się uczestnicząc w zdarzeniu drogowym ?WYPADEK DROGOWY

Jest (są) zabity (ci) lub ranny (i)

KOLIZJA DROGOWA

Nie ma zabitych lub rannych

Zabezpiecz miejsce zdarzenia

Zabezpiecz miejsce zdarzenia

Nie usuwaj żadnego z pojazdów z miejsca zdarzenia, nie przemieszczaj ich

Usuń pojazd (y) z miejsca zdarzenia, jeśli stoi w takim miejscu, że mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lub ruch ten utrudniać. W przypadku nieusunięcia pojazdów można narazić się na mandat karny za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania.

Oceń liczbę rannych i ich obrażenia;

oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym

 

Wezwij służby ratownicze i Policję

Jeżeli nie ma wątpliwości co do sprawcy nie ma potrzeby wzywania Policji. Wezwij Policję zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy.

Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym

 

 

Pozostań na miejscu wypadku do przyjazdu Policji

 

Zabezpiecz ślady przed ich zniszczeniem lub przemieszczeniem; nie podejmuj żadnych czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku

 

Spisz dane personalne świadków wypadku

 

Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.

Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.

 

Jeśli na miejscu nie było Policji to sprawca może sporządź oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które stanie się później podstawą do dochodzenia roszczeń z polisy OC przez poszkodowanego. Można użyć gotowego formularza lub sporządź je samemu. W takim przypadku pamiętać należy, że w oświadczeniu należy zamieścić:

ü dane osób uczestniczących w zdarzeniu,

ü dane pojazdów,

ü nazwę ubezpieczyciela oraz pełny nr polisy OC i okres jej obowiązywania,

ü szczegółowy opis przebiegu zdarzenia,

ü opis uszkodzeń pojazdów,

ü szkic sytuacyjny,

O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów.

O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów.

 
Wróć ...

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".