REGULAMIN KONKURSU  
realizowanego w ramach programu „Mistrzowie w drodze”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu (dalej: Konkurs”) realizowanego w ramach Programu „Mistrzowie w drodze” jest fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Warszawie (00-542) przy ul. Mokotowskiej 51/53/57, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000223179, NIP 526-282-31-88, REGON 015897895, zwana dalej „Organizatorem”. Partnerem Programu „Mistrzowie w drodze” jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-718) przy ul. Elbląskiej 135, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 184.873.362 (w całości opłaconym), NIP 583-000-09-60, REGON 190541636, nr BDO 000019759.
 2. Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie umiejętności młodych kierowców
   w zakresie bezpiecznej jazdy.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie województwa pomorskiego.
 4. Konkurs trwa od dnia 19 października 2020 r. do 12 grudnia 2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 5. Prace konkursowe przyjmowane są w terminie od 2 listopada 2020 r. do 22 listopada 2020 r., do godz. 23.59.
 6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Grupa LOTOS S.A.

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. Z wyłączeniem osób, które brały udział w organizacji Programu „Mistrzowie
  w drodze” po stronie Organizatora i Grupy LOTOS S.A. (Dyrektorów, Szefów
  i Pracowników Biura Sponsoringu, Wydarzeń i CRS Grupy LOTOS S.A.) w Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 24 lat, oraz które pozytywnie zdały egzamin na prawo jazdy kategorii „B”. Warunkiem odbioru nagrody, o której mowa w §4 ust. 1 pkt a jest posiadanie ważnego dokumentu prawa jazdy kategorii „B”.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien łącznie:
  1. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres mistrzowiewdrodze@brd.org.pl lub zarejestrować się w terminie od 19 października 2020 r. do 22 listopada 2020 r. na stronie www.brd.org.pl (dalej: „Strona Konkursowa”) wypełniając formularz zgłoszeniowy (dalej: „Formularz”), w którym należy podać: kontaktowy adres e-mail oraz wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie
   z formułą zawartą w Formularzu);
  1. www.brd.org.pl przesłać do Organizatora w terminie od 2 listopada 2020 r.
   do 22 listopada 2020 r. pracę konkursową („Praca Konkursowa”) w postaci krótkiego, trwającego do 2 minut, filmu promującego bezpieczną jazdę (waga pliku do 500 MB w formacie MP4),
 • wraz z Pracą Konkursową przesłać skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 1 do Regulaminu) wszystkich osób utrwalonych na nagraniu.
 1. Wpływ Pracy Konkursowej na Stronę Konkursową jest równoznaczny z partycypacją
  w Konkursie i zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Udziałem w konkursie”.
 2. Załączona przez Uczestnika Praca Konkursowa:
  1. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów,
  1. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych
   i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego ustępu Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody
w Konkursie.

 1. Każdy z Uczestników ma prawo przesłać do Konkursu jedną Pracę Konkursową.
 2. Jedną pracę konkursową może przygotować maksimum 5 uczestników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie w Pracy Konkursowej wizerunku, w tym wizerunku audialnego osób. Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania zgód osób, których wizerunek został utrwalony w Pracy Konkursowej, na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby Konkursu i związanych z nim czynności
  (w tym przekazanie majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora).

§3 [SKUTKI ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ W ZAKRESIE PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH]

 1. W celu umożliwienia odbioru Nagrody każdy z Laureatów, będących autorem Pracy Konkursowej, zobowiązany będzie do podpisania z Organizatorem umowy nieodpłatnie przenoszącej na Organizatora majątkowe prawa autorskie do tej Pracy z chwilą podpisania umowy, zgodnie z pozostałymi postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na Organizatora nastąpi w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia) na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym drukiem, na nośnikach audio i video (w tym audiowizualnych), nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych, kościach pamięci, nośnikach papierowych lub podobnych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,
  1. obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt a) – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie,
  1. inne rozpowszechnianie, w tym:
   1. nadawanie (w tym transmisja lub retransmisja) i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne,
    za pośrednictwem satelity i telewizji interaktywnej, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting oraz webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany,
    w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także
    w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych,
   1. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych, baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w pkt. c lit. i,
   1. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
   1. wykorzystanie na stronach internetowych, które mogą być odbierane lub dostępne na całym świecie oraz wykorzystanie internetowych przekazów multimedialnych na żywo,
   1. wykorzystanie w celach promocji i reklamy oraz w celach informacyjnych za pośrednictwem telewizji oraz internetu,
   1. wykorzystania Pracy konkursowej w procesie inwestycyjnym w całości lub w części według uznania Organizatora,
   1. dokonanie opracowania Pracy konkursowej przez inny podmiot na zlecenie Organizatora.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Pracy Konkursowej o pola nieznane w chwili jej zamieszczenia na Stronie Konkursowej autor
  i Organizator w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na nieznanych w chwili zamieszczenia Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej polach eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Pracy Konkursowej na polach eksploatacji nieznanych w chwili jej zamieszczenia na Stronie Konkursowej.
 4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.
 5. Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Pracy Konkursowej i rozporządzenia nimi bez ograniczeń.

Upoważnienie obejmuje uprawnienie Organizatora do przeniesienia upoważnienia do wykonywania w imieniu autora Pracy Konkursowej autorskich praw osobistych na rzecz Partnera programu „Mistrzowie w drodze” w zakresie, w jakim zostało ono udzielone na rzecz Organizatora.

 • Autor zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do Utworu swych autorskich praw osobistych.
 • Autor oświadcza i gwarantuje, że będzie mu przysługiwać pełnia majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej stworzonej na potrzeby Konkursu.  Autor oświadcza
  i gwarantuje, że Praca Konkursowa nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że jego prawa autorskie do Pracy Konkursowej nie będą ograniczone w zakresie objętym Regulaminem i umową zawartą z Organizatorem.
 • Autor ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Pracy Konkursowej od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Pracy Konkursowej obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego przeniesienia praw na Organizatora. Jeżeli po dniu,
  o którym mowa w ust. 1 ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Autor będzie zobowiązany zwolnić Organizatora i podmioty, na które Organizator ewentualnie przeniósł dalej majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej (dalej jako „nabywcy”) ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone nabywcy majątkowych praw autorskich
  z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto, na żądanie nabywcy, złoży publicznie oświadczenie stosownej treści. W przypadku wystąpienia przeciwko nabywcy
  z powództwem z ww. tytułu, autor zobowiązany jest wziąć udział w procesie po stronie nabywcy.


 §4 [NAGRODY]

 1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
  1. szkolenie z doskonalenia techniki jazdy realizowane na terenie Autodromu Pomorskiego w Pszczółkachdla do 30 osób  (dalej „Nagroda Główna”), których Prace Konkursowe zdobyły najwyższą liczbę punktów,
  1. uczestnicy konkursu, których Praca Konkursowa zdobędzie najwyższą ocenę otrzymają także Zestawy upominków Grupy LOTOS S.A. (dalej: „Nagrody Dodatkowe”). Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagród Dodatkowych.
 1. Wartość wszystkich nagród przewidzianych dla jednego laureata nie przekracza kwoty 2.000,00 zł i w związku z charakterem konkursu (nauka o bezpieczeństwie) wartość nagrody podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 a) ustawy o PIT.
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana Nagroda Główna i Nagrody Dodatkowe.
 5. W przypadku gdy Praca Konkursowa została sporządzona przez kilku Laureatów łącznie uprawnienie do Nagrody nabywa każdy z nich z osobna, z zastrzeżeniem konieczności przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej na zasadach określonych w § 2 Regulaminu przez każdego z Laureatów.

 §5 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz oceny Prac Konkursowych, Organizator powoła Komisję Konkursową w składzie: przedstawiciel Grupy LOTOS S.A., przedstawiciele Organizatora oraz producent filmów i spotów
  o charakterze społecznym (dalej: „Komisja”).
 2. Przesłane przez Uczestników Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję.
 3. Na podstawie werdyktu Komisji zostanie wyłonionych pięć lub więcej zwycięskich Prac Konkursowych.
 4. Uczestnikom, których Prace Konkursowe znajdą się na liście zwycięskich prac konkursowych przysługiwać będzie Nagroda Główna.
 5. Uczestnicy, których Praca Konkursowa otrzyma najwyższą ocenę otrzymają także Nagrody Dodatkowe.
 6. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej i wcześniej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 2 grudnia 2020 r. w drodze wiadomości
  e-mail wysłanej na adres Laureata wskazany w Formularzu.
 7. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 7 grudnia 2020, na adres mistrzowiewdrodze@brd.org.pl (z adresu, na który nadeszło powiadomienie
  o wygranej), wiadomości e-mail zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz
  1. potwierdzenie do udziału w odbiorze nagrody.
 1. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 7 grudnia 2020 wiadomości e-mail,
  o której mowa w ust. 6 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody. Podpisanie umowy, o której mowa w § 3, oraz przekazanie oryginału zgody, o której mowa
  w § 2 ust. 3 pkt i, nastąpi najpóźniej bezpośrednio przed wręczeniem Nagrody.
 2. Nagrody, które nie zostaną wręczone lub odebrane ze względu na wystąpienie sytuacji nieprzewidzianych takich jak pandemia, klęski żywiołowe itp., zostaną wręczone lub odebrane przez Uczestników w innym terminie.
 3. Lista Laureatów (zawierająca loginy Laureatów) zostanie opublikowana w terminie od
  8 grudnia 2020 r. na Stronie Konkursowej.

  §6 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą
  w Warszawie 00-542, ul. Mokotowska 51/53/57 lub adres e-mail: mistrzowiewdrodze@brd.org.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs Mistrzowie w drodze” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis
  i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia lub wpływu do Organizatora.
 4. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji, jaką zastosował przy składaniu reklamacji (list polecony lub e-mail).
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §7 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych  na potrzeby realizacji konkursu jest fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Mokotowska 51/53/57, 00-542 Warszawa, tel. 22 6271336,e-mail: biuro@brd.org.pl.

 1. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją
  i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowej oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie
  z odrębnymi, jak też w związku z wypełnieniem innych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:
 3. zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
 5. prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 7. spółce Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718  Gdańsk
 8. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora,  w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne,
 9. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień i dostarczania korespondencji), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Organizatora (w związku z świadczeniem usług doradztwa dotyczących Konkursu), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
 10. Dane przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Konkursem oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.
 11. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją, w przypadku kiedy Organizator przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić
  w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej biuro@brd.org.pl lub pisemnie na adres Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dopiskiem  „ochrona danych”
 12. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator upoważnia Komisję konkursową nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursudo podejmowania decyzji w sprawie wykluczania Uczestników Konkursu oraz usuwania Prac Konkursowych Uczestników, jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §6 Regulaminu.
 2. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1, mogą zapaść w sytuacji:
  1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 5 Regulaminu,
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu
  w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej www.brd.org.pl
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.