Statut

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 5/2020
Z DNIA 3 SIERPNIA 2020 R.
STATUT
KRAJOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
DROGOWEGO
jednolity tekst z dnia 3 sierpnia 2020 r.
(dokument podpisany elektronicznie)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ustanowiona przez Mariana Skrzypca i Zenona Szpilkę, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu przy ul. Dunajewskiego 7 za numerem repertorium „A” numer 8540/2004 z dnia 24 września 2004 ze zmianami repertorium „A” numer 8540/2004 z dnia 24 września 2004 z późniejszymi zmianami działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 /Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz.203/.
§ 2
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego posiada osobowość prawną.
§ 3
Nazwa „Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” jest prawnie zastrzeżona.
§ 4
Siedzibą Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest Warszawa. Terenem działalności jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego używa wyróżniającego ją znaku graficznego – okrągłego z napisem w otoku „Krajowe Centrum” oraz z napisem w środku „BRD”.
§ 6
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§ 7
1. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizując swoje cele może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a) PKD 82.30 Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
b) PKD 94.99.Z: – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
c) PKD 72.20. – Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
d) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
e) PKD 70.22 Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
f) PKD 70.21 Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja.

3. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizując swoje cele może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a) PKD 82.30 Z– Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
b) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
c) PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
d) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
e) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
f) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
g) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
h) PKD 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,
i) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
j) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
k) PKD 58.1: – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
l) PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
m)PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych,
n) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych w zakresie:
a) PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
b) PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
c) PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
d) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
e) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
f) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
g) PKD 46.19. Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
h) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
i) PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).

5. Całość dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej będzie przeznaczona na realizację celów Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Rozdział II
Cele i zasady działania Centrum
§ 8
Celami Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego są:

1. propagowanie zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym w szczególności zagadnień związanych z problematyką ratownictwa oraz ochrony ludności poprzez organizację masowych imprez szkoleniowo – artystycznych.

2. propagowanie zagadnień ochrony środowiska.

3. organizacja ogólnopolskich akcji propagujących zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa „BEZPIECZNIE – CHCE SIĘ ŻYĆ!”.

4. tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

5. popieranie i promowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności oraz ochrony środowiska.

§ 9
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizuje swoje cele poprzez:

1. współpracę z instytucjami publicznymi w szczególności współpracę z Policją, Strażą Pożarną i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego a także z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie tymi celami,

2. wspieranie działalności instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ład, porządek, bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska,

3. popularyzowanie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony środowiska w masmediach oraz wydawnictwach,

4. inspirowanie badań przyczyn powstawania zagrożeń i ich współfinansowanie,

5. prowadzenie, wspieranie, promowanie, organizowanie, inicjowanie i tworzenie warunków do realizacji działalności społecznie i gospodarczo użytecznej w tym dobroczynnej, charytatywnej, oświatowej i kulturalnej, 

6. prowadzenie działalności oświatowej, organizacja seminariów i szkoleń, kursów edukacyjnych, warsztatów, konferencji,

7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i ochrony środowiska,

8. prowadzenie działalności wydawniczej,

9. gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji realizujących cele Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

10. prowadzenie działalności artystycznej.

§ 10
1. Do prowadzenia swoich spraw Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego może zatrudniać pracowników.

2. Pracownikom i innym osobom wspierającym działalność Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mogą zostać wydane legitymacje członkowskie.

Rozdział III
Majątek i dochody Centrum
§ 11
1. Majątek Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego składa się z funduszu założycielskiego w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych polskich) wniesionego przez założycieli:
− Marian Skrzypiec – 25.000 zł
− Zenon Szpilka – 25.000 zł
oraz innych składników nabytych przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w czasie jego działalności.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 12
1. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Fundatorzy są wyłączeni z odpowiedzialności za zobowiązania Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

§ 13
Dochody Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pochodzą z:

1. darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych,

2. subwencji osób fizycznych i prawnych, samorządowych i centralnych, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym,

4. działalności gospodarczej Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

6. dochodów z praw majątkowych przekazanych fundacji,

7. odsetek bankowych.

§ 14
1. Dochody określone w § 13 pkt 1, 2, 3 oraz 6 są przeznaczane na realizację celów Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

§ 15
1. Gospodarka finansowa i rachunkowość Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego są prowadzone zgodnie z polskim prawem, z uwzględnieniem rozdzielenia w księgach rachunkowych działalności statutowej i działalności gospodarczej.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 15’
1. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Centrum w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio z realizacji celów statutowych

2. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie może dokonywać zakupu towarów bądź usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie jego organów, pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach szczególnych – odbiegających na niekorzyść Centrum od normalnych zasad rynkowych.

Rozdział IV
Organy Centrum
§ 16

1. Organami Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego są:
− Zgromadzenie Fundatorów,
− Rada Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwana dalej Radą
− Zarząd Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwany dalej Zarządem.

§ 17
1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Marian Skrzypiec i Zenon Szpilka.

2. Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powoływać do swojego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które
− dokonały znacznego przysporzenia majątku na rzecz Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
− zadeklarują zamiar dalszego materialnego wsparcia idei Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
− w inny sposób wspomagają działalność Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

3. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
– wytyczanie głównych kierunków działania Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
– zatwierdzanie planów działania Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
– zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
– utworzenie zakładu, oddziału, filii,
– podejmowanie uchwał o połączeniu i likwidacji Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
– zmiana statutu,
– ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu podziału środków będących w dyspozycji Zarządu.

§ 18
1. Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w dwóch trybach zwyczajnym i nadzwyczajnym.

2. Zgromadzenia zwyczajne Fundatorów odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.

3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd oraz na wniosek Fundatorów. Zaproszenie na Zgromadzenie Nadzwyczajne musi zastać wysłane z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

4. Z Zgromadzenia Fundatorów sporządza się protokół podpisany przez wszystkich obecnych członków.

§ 18’
1. Organem kontroli Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest Rada.

2. Rada składa się z trzech członków wybieranych jednomyślnie przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony.

3. Zadaniem Rady jest sprawowanie nadzoru nad działalnością Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz jego Zarządu w zakresie całokształtu ich działalności.

4. Rada w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych uprawniona jest w szczególności do:
– żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Centrum
– żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
– zatwierdzanie planów działania Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
– akceptowanie zobowiązań przekraczających kwotę 20.000 zł,
– podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– opiniowanie rocznych programów działania oraz preliminarza kosztów,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
– ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu podziału środków będących w dyspozycji Zarządu.
– wnioskowania do Zgromadzenia Fundatorów o odwołanie członka Zarządu jeśli dopuszcza się on działalności niezgodnej z prawem lub innej, która może wpływać w sposób niekorzystny na funkcjonowanie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub stosunkiem pracy w Centrum.

6. Członkowie Rady 
– nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
– mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

7. Rada obraduje na posiedzeniach: zwyczajnych oraz doraźnych.

8. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej 4 razy do roku, na zakończenie każdego kwartału.

9. Posiedzenia doraźne odbywają się w razie potrzeby podjęcia przez Radę decyzji w sprawach należących do jej kompetencji, które nie mogą być podjęte na najbliższym posiedzeniu zwyczajnym.

10. Rada podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej dwóch spośród jej członków.

§ 19
1. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób, w tym:
a. Prezesa Zarządu,
b. Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieokreślony. Zgromadzenie Fundatorów określa również liczbę członków Zarządu w ramach wskazanych a ust.1

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w razie:
a. śmierci członka Zarządu,
b. rezygnacji przez członka Zarządu z członkostwa w Zarządzie,
c. odwołania z Zarządu.

4. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Zgromadzenie Fundatorów, w szczególności z powodu niezgodności podejmowanych przez nich działań ze statutem.

§ 20
Zarząd:
– kieruje działalnością Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
– reprezentuje Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na zewnątrz
– sporządza sprawozdania z działalności Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
– zarządza majątkiem Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
– przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
– ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników.

§ 21
Do reprezentacji fundacji Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań, uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

Rozdział V
Zmiana statutu
§ 22
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmują Fundatorzy jednomyślną uchwałą, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 23
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego może połączyć się z fundacją lub inną organizacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

3. Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy jednomyślną uchwałą, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

§ 24
1. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których zostało powołane, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podejmują Fundatorzy jednomyślną uchwałą, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

3. Fundatorzy wyznaczają likwidatora Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

§ 25
Majątek Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pozostały po jego likwidacji przekazany będzie, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalności odpowiada celom Fundacji.