Statut

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 5/2020
Z DNIA 3 SIERPNIA 2020 R.
STATUT
KRAJOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
DROGOWEGO
jednolity tekst z dnia 3 sierpnia 2020 r.
(dokument podpisany elektronicznie)
Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
Fundacja pod nazwą Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ustanowiona przez Mariana Skrzypca i Zenona Szpilkę, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu przy ul. Dunajewskiego 7 za numerem repertorium „A” numer 8540/2004 z dnia 24 września 2004 ze zmianami repertorium „A” numer 8540/2004 z dnia 24 września 2004 z późniejszymi zmianami działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 /Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz.203/.
§2
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego posiada osobowość prawną.
§3
Nazwa „Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” jest prawnie zastrzeżona.
§4
Siedzibą Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest Warszawa. Terenem działalności jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego używa wyróżniającego ją znaku graficznego – okrągłego z napisem w otoku „Krajowe Centrum” oraz z napisem w środku „BRD”.
§6
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§7
1. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizując swoje cele może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
   a) PKD 82.30 Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
   b) PKD 94.99.Z: – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   c) PKD 72.20. – Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
   d) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
   e) PKD 70.22 Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
   f) PKD 70.21 Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja.

3. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizując swoje cele może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
   a) PKD 82.30 Z– Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
   b) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   c) PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
   d) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   e) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
   f) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
   g) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
   h) PKD 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,
   i) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   j) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
   k) PKD 58.1: – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
   l) PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   m)PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych,
   n) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych w zakresie:
   a) PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
   b) PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
   c) PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
   d) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
   e) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
   f) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
   g) PKD 46.19. Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
   h) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
   i) PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).

5. Całość dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej będzie przeznaczona na realizację celów Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Rozdział II
Cele i zasady działania Centrum


§8