Konferencja „Bezpieczeństwo pieszych – zagrożenia i wyzwania”

W dniu 23 marca 2018 r. w warszawskiej hali Torwar, odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo pieszych – zagrożenia i wyzwania”, pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Organizatorami konferencji były: Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowe Duszpasterstwo Kierowców, Caritas Polska oraz MIVA Polska.

Swoją obecnością konferencję zaszczycili przedstawiciele polskiego Parlamentu z Przewodniczącym Komisji Infrastruktury Panem Posłem Bogdanem Rzońcą oraz Zastępcą Przewodniczącego tej Komisji Panem Posłem Jerzym Polaczkiem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ponadto przedstawiciele: polskiej Policji z Dyrektorem Biura Ruchu Drogowego KGP na czele, jak również naczelnicy WRD KWP(KSP), Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na czele z Panem Ministrem Alvinem Gajadhurem oraz Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym z jego Dyrektorem Panem Markiem Konkolewskim, Sekretariatu Krajowej Rady BRD z jej Dyrektorem Panem Konradem Romikiem, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jednostek badawczo-rozwojowych, w tym Instytutu Transportu Samochodowego, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Polskiego Związku Motorowego, Automobilklubu Polskiego, m. st. Warszawy z Zastępcą Dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu Panem Michałem Domaradzkim, a także Straży Miejskich i organizacji pozarządowych działających w obszarze poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizatorów konferencji reprezentowali: Prezes Zarządu Fundacji Krajowe Centrum BRD Pan Jacek Zalewski oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji Pani Agata Wróblewska, Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. Marian Midura oraz Dyrektor MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki.

Za najważniejsze osiągnięcie konferencji można uznać zaproszenie skierowane przez Pana Posła Bogdana Rzońcę na posiedzenie Komisji Infrastruktury, dedykowane bezpieczeństwu pieszych na polskich drogach, które winno się odbyć w maju br.

Ponadto w trakcie trwania konferencji zostały sformułowane następujące wnioski:

Mimo poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach na przestrzeni ostatnich 10 lat, w dalszym ciągu na wysokim poziome jest zagrożenie pieszych, niechronionych użytkowników drogi.
Należy podjąć dyskusję nad ewentualną zmianą przepisów prawa, w zakresie ochrony pieszych, na wzór rozwiązań stosowanych w krajach UE, gdzie zagrożenie pieszych w ruchu drogowym jest najmniejsze.
Należy wzmocnić rolę Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przy którym winno funkcjonować forum eksperckie, wypracowujące propozycje zmian ustawowych.
Należy wprowadzić standaryzację budowy, oznaczenia i doświetlenia przejść dla pieszych.
Konieczna jest kontynuacja działań zmierzających do likwidacji tzw. czarnych punktów, poprzez przebudowę dróg oraz zmiany organizacji ruchu, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych czy separację ruchu między pieszymi a pojazdami samochodowymi.
Wzmocnić świadomość samorządów w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych, zarówno w obszarze infrastruktury, jak i profilaktyki.
Konieczne jest wprowadzanie nowatorskich metod sprawowania nadzoru nad ruchem drogowym w obszarze przejść dla pieszych, przy wykorzystaniu Inteligentnych Systemów Transportowych, Ruchomych Stanowisk Dowodzenia czy dronów, ale również wystawianie stałych punków kontrolnych w miejscach i w godzinach o największym zagrożeniu bezpieczeństwa pieszych.
Potrzebny jest dalszy rozwój automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, na drogach powiatowych i gminnych, szczególnie w rejonie szkół i przedszkoli, biorąc pod uwagę liczbę około 1900 wniosków skierowanych do CANARD, w większości przez władze lokalne, celem ustawienia urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości.
Należy zwiększyć rolę mediów społecznościowych w docieraniu do świadomości uczestników ruchu drogowego.
Wypracowana w resorcie edukacji, dzięki staraniom Sekretariatu Krajowej Rady BRD, poszerzona tematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego w nowej podstawie programowej, wymaga bieżącego monitorowania realizacji treści nauczania związanych z tzw. wychowaniem komunikacyjnym.
Nie można bagatelizować roli organizacji pozarządowych działających w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym na poziomie lokalnym, regionalnym czy ogólnopolskim.
Należy wzmocnić rolę kościoła w Polsce w kształtowaniu postaw zgodnych z obowiązującym katechizmem kościoła, w połączeniu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym, jak również wzajemnym szacunkiem między uczestnikami ruchu drogowego.